Aktualności

 

 

19 czerwca 2010r. odbyła się konferencja kończąca zajęcia w ramach projektu  „Absolwent wykształcony, z certyfikatem i pasją do zawodu”. Na konferencję przybyli uczestnicy projektu, wykładowcy i zaproszeni goście, oraz radio i telewizja.

Po konferencji w gazecie "Bezcenna" i na portalu internetowym www.4lomza.pl ukazał się artykuł dotyczącym zajęć w ramach projektu. A napisali tak: ...

 

„Absolwent wykształcony, z certyfikatem i pasją do zawodu”

Pod tak ambitnym hasłem od października 2009 do czerwca 2010r. realizowany był w formie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Objął on 156 uczniów klas technicznych i stworzył możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji ułatwiających w przyszłości zdobycie pracy. Głównym jego celem była identyfikacja zawodowa uczniów oraz wzrost wiedzy i umiejętności kompetencji kluczowych.

Grupa uczestników projektu miała możliwość poszerzenia swoich umiejętności informatycznych, a następnie potwierdzenie tego certyfikatem ECDL. Ponadto zajęcia służyły rozwijaniu wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz wyrównywaniu poziomu wiedzy z przedmiotów kluczowych tj. matematyki i języka angielskiego. W ramach projektu odbyły się zajęcia dotyczące certyfikowanych umiejętności komputerowych, w których wzięło udział 30 uczniów. W ciągu 60 godzin szkolenia doskonalili oni swoje umiejętności praktyczne w zakresie ICT. Po zakończenie zajęć uczniowie przystąpili do egzaminu z 7 modułów. 29 uczestników zdobyło certyfikat ECDL.
Grupa 10 zainteresowanych uczniów uczestniczyła w 45 – godzinnym szkoleniu na temat energii odnawialnej, zapoznając się z podstawami teoretycznymi, które zostały wykorzystane w praktyczny sposób do samodzielnego zaprojektowania i wykonania prototypu siłowni wiatrowej. Każdy prototyp, który został własnością uczestnika, składał się z prądnicy elektrycznej o wzbudzeniu wykonanym z magnesów trwałych i z silnika wiatrowego o pionowej osi obrotu.
Układy sterowania – to cykl 50 godzin zajęć, w których wiedzę z elektroniki zgłębiało 12 uczestników. Każdy z nich wykonał samodzielnie po dwa układy elektroniczne z mikrokontrolerami z możliwością ich dalszego wykorzystania. Uczniowie poszerzyli swoje umiejętności w zakresie programowania procesorów 8-bitowych z wykorzystaniem języka asembler. Układy elektroniczne w formie zasilacza, odbiornika UKF oraz układ sterowania dźwiękiem wykonało 12 uczestników w ciągu 30 godzinnego szkolenia z zakresu elektroniki użytkowej. Atrakcyjną propozycją były zajęcia na temat nowoczesnych instalacji elektrycznych. 18 uczniów zainteresowanych budową, konfigurowaniem i testowaniem nowoczesnych instalacji elektrycznych doskonaliło swoje umiejętności praktyczne na zakupionej do tego celu „inteligentnej” instalacji elektrycznej. Efektem tych zajęć jest zaprojektowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej w mieszkaniach. Uczniowie „Mechanika” interesujący się techniką samochodową uczestniczyli w cyklu 50 – godzin zajęć na temat alarmów samochodowych. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną z budowy i rodzajów instalacji alarmowych, a następnie w trakcie zajęć praktycznych montowali i konfigurowali samochodowe instalacje alarmowe.
Projekt obejmował również zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących – tzn. matematyki i języka angielskiego. 32 uczniów doskonaliło swoje umiejętności kluczowe z matematyki, natomiast 24 zwiększyło swoją sprawność w zakresie posługiwania się językiem angielskim.
Wszyscy uczestnicy projektu poza rozwijaniem osobistych zainteresowań zainwestowali w swoją przyszłość, umacniając swoje szanse zawodowe na rynku pracy. Uczniowie otrzymali wartościowe materiały dydaktyczne wspomagające realizację zajęć i przydatne podczas nauki w przyszłości. Na zakończenie projektu odbyła się konferencja podsumowująca 9- miesięczną pracę. Każdy z uczestników w nagrodę za sumienny i owocny udział w projekcie poza zaświadczeniem ukończenia zajęć otrzymał ciekawe upominki.
Pomysłodawcami tego wartościowego przedsięwzięcia byli nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Kierownikiem projektu był pan A. Bałazy, jego zastępcą – pani W. Cwalina, a koordynatorem – pan A. Makowski. Podstawową kadrę realizującą zajęcia tworzyli głównie doświadczeni nauczyciele i pedagodzy z ZSMiO nr 5 w Łomży, którzy swoją fachową wiedzę i umiejętności wykorzystali podczas pozalekcyjnych zajęć dla uczniów „Mechanika”, służąc ich ukierunkowaniu i doskonaleniu zawodowemu.

Projekt „Absolwent wykształcony, z certyfikatem i pasją do zawodu”  realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i ogólnokształcących w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      

tu znajdziesz oryginalny tekst


 

 


Harmonogramy zajęć    Deklaracja uczestnictwa w projekcie


 

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Absolwent wykształcony z certyfikatem i pasją do zawodu”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Absolwent wykształcony z certyfikatem i pasją do zawodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. z siedzibą w Łomży przy ulicy Przykoszarowej 22, 18-400 Łomża, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-20-31/09-00 zawartej w dniu 1 października 2009r. pomiędzy wnioskodawcą –Miastem Łomża/ Zespołem Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

3. Działania realizowane są na terenie Miasta Łomża na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.

4. Projekt realizowany jest od 1 września 2009 do 31 lipca 2010 roku.

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Prezydenta Miasta Łomża.

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)Projekt- projekt „Absolwent wykształcony z certyfikatem i pasją do zawodu” realizowany zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-20-31/09-00 zawartej w dniu 1 października 2009r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego - pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej;

2) Realizator projektu – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży;

3) Beneficjent Ostateczny/uczestnik – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi

w niniejszym regulaminie będąca uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży i jednocześnie ucząca się w klasie o profilu zawodowym technicznym, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu;

4) EFS- Europejski Fundusz Społeczny;

5) PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

6) Biuro projektu – pokój nr 206, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża tel. (086) 219-87-93, tel./fax (086) 218-62-39 e-mail: efs.zsmio@wp.pl;

7) Strona internetowa projektu: www.efs.zsmio.pl;

8) Kierownictwo Projektu – osoby pełniące funkcję kierownika, zastępcy kierownika projektu i koordynatora w realizowanym Projekcie;

 

§ 3

Założenia projektu

1. Celem ogólnym Projektu jest identyfikacja zawodowa uczniów oraz wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych.

2. Realizacja Projektu obejmuje zorganizowanie dla uczniów zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost umiejętności informatycznych potwierdzonych certyfikatem ECDL. Wzrost wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Zwiększenie praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Zmotywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i zainteresowań zawodowych. Wyrównanie poziomu wiedzy z matematyki i języka angielskiego.

3. Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

a) blok -certyfikowane umiejętności komputerowe o łącznej liczbie 60 godzin na grupę realizowany dla 2 grup 15 osobowych;

b) blok -energia odnawialna o łącznej liczbie 45 godzin realizowany dla grupy 10 osobowej;

c) blok -układy sterowania o łącznej liczbie 50 godzin realizowany dla grupy 12 osobowej;

d) blok -elektronika użytkowa o łącznej liczbie 30 godzin realizowany dla grupy 12 osobowej;

e) blok -nowoczesne instalacje elektryczne o łącznej liczbie 30 godzin na grupę realizowany według schematu: 15 godzin wspólnych zajęć dla 18 osób, następnie podział na 2 grupy 9 osobowe i realizacja następnego etapu zajęć w czasie 15 godzin;

f) blok -alarmy samochodowe o łącznej liczbie 50 godzin na grupę realizowany według schematu: 25 godzin wspólnych zajęć dla 18 osób, następnie podział na 3 grupy 6 osobowe i realizacja następnego etapu zajęć w czasie 25 godzin;

g) blok -matematyczne kompetencje kluczowe o łącznej licznie 48 godzin na grupę realizowany dla 2 grup 16 osobowych;

h) blok -kompetencje kluczowe – język angielski o łącznej licznie 48 godzin na grupę realizowany dla 2 grup 12 osobowych;

4. Zajęcia będą się odbywały w salach lekcyjnych realizatora projektu.

5. Zajęcia zostaną zrealizowane poza zajęciami lekcyjnymi w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 1600, oraz w soboty od godziny 900.

6. Zajęcia poprowadzą nauczyciele z kwalifikacjami wyłonieni w ramach naboru kadry dydaktycznej.

7. Nauczyciele biorący udział w Projekcie, zostaną wyposażeni w materiały ujęte w szczegółowym budżecie projektu - w ramach realizowanych zajęć określonych w ust. 3.

 

§ 4

Zasady rekrutacji

1. Rekrutację uczestników projektu prowadzić będzie kierownictwo  projektu po zasięgnięciu opinii pedagoga.

2. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 28 września do 12 października 2009r. w zakresie zajęć określonych w § 3, ust. 3.

3. W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie 156 uczestników projektu w zakresie określonym w § 3 ust. 3.

4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż 156 uczestników, osoby chętne mogą zostać zakwalifikowane do wzięcia udziału w więcej niż jednej formie wsparcia przewidzianej w projekcie, jednak nie więcej niż w dwóch typach realizowanych zajęć określonych w § 3 ust. 3.

5. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans.

6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a) wypełnienie i złożenie do biura projektu przez kandydata karty zgłoszeniowej uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1);

b) opinia pedagoga o osobach zgłaszających się do projektu

c) podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu;

d) poinformowanie ustne uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;

e) wypełnienie przez ucznia zakwalifikowanego do danego typu zajęć deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia określone w § 3 ust. 3.

7. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

8. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą umieszczone na liście rezerwowej.

9. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, osoby wymienione w ust. 8 otrzymają propozycję przystąpienia do Projektu.

 

§ 5

Warunki uczestnictwa w Projekcie

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) zamieszkują na terenie województwa podlaskiego;

b) są uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, uczęszczają do klas kształcenia technicznego;

c) spełniają alternatywnie jeden z warunków: zamieszkują na terenie wiejskim, posiadają braki w zakresie kształcenia ogólnego lub zawodowego, posiadają trudną sytuację materialną w rodzinie, zostaną wskazani przez pedagoga czy wychowawcę - jako osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych;

d) złożą poprawnie wypełnione dokumenty określone w § 4 ust. 6 lit. a.

2. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę osób, niż jest to przewidziane w Projekcie, o przyjęciu do Projektu decydować będzie komisja rekrutacyjna w składzie: kierownik, zastępca i koordynator projektu – po uwzględnieniu warunków uczestnictwa opisanych w ust.1 po uzyskaniu opinii pedagoga.

3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa, do udziału w zajęciach mogą zostać zakwalifikowani uczniowie nie spełniający kryteriów określonych w ust.1 lit. c, przy czym o przyjęciu do projektu decydować będzie komisja rekrutacyjna.

 

§ 6

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

a) udziału w zajęciach pozalekcyjnych, na które został zakwalifikowany;

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy;

c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć;

d) otrzymania certyfikatu lub zaświadczenia uczestnictwa w danych zajęciach Projektu;

e) opuszczenia maksymalnie 20% godzin zajęć określonych w § 3 ust. 3, w których uczestniczy.

2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie;

b) podpisania oświadczenia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje;

c) aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach na które został zakwalifikowany;

d) potwierdzania swojej obecności na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – w formie złożenia podpisu na liście obecności;

e) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach;

f) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu;

g) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie.

3. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

 

§ 7

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Kierownictwa Projektu lub Biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyn.

2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu 7-miu dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn – przez rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.

4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie list rezerwowych uczestników;

5. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych lub ich równowartości pieniężnej.

 

§ 8

Zasady monitoringu i kontroli

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika projektu w porozumieniu z opiekunem projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, po zasięgnięciu opinii prawnej.

3. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu, w oparciu o stosowne dokumenty programowe dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy do Miasta Łomża jako wnioskodawcy Projektu w porozumieniu z Samorządem Województwa Podlaskiego - pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu.

5. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

 

 

Kierownik projektu

Andrzej Bałazy