Menu

                             

Zapytanie ofertowe III

Łomża, dn. 15.04.2013r

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży działając na podstawie zarządzenia Nr 13/12/13 Dyrektora z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie stosowania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę transportową do projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa transportowa dotyczy:

- transportu na lotnisko Okęcie w Warszawie w dniach:

4 maja 2013r wyjazd z Łomży ok. godz. 6 rano, grupa 21 osób + bagaż max. 35kg na osobę

5 maja 2013r wyjazd z Łomży ok. godz. 8 rano, grupa 12 osób + bagaż max. 15kg na osobę  

- odbiór z lotniska Okęcie w Warszawie w dniach:

1 czerwca 2013r wyjazd z Warszawy ok. godz. 13.00 grupa 21 osób + bagaż max. 35kg na osobę

2 czerwca 2013r wyjazd z Warszawy ok. godz. 10.50 grupa 12 osób + bagaż max. 15kg na osobę  

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) , na e-mail: efs.zsmio@wp.pl lub osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 22.04.2013 do godz. 9.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu.

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

  1. Najniższa cena za 1 kilometr.

Informacja o wyniku wyboru firmy zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 oraz na stronie internetowej projektu znajdujące się pod adresem: http:// efs.zsmio.pl/leonardo2012

Kontakt:

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża

tel. 86-219-87-93, tel./fax 86-218-62-39

 

e-mail: efs.zsmio@wp.pl

Zapytanie ofertowe II

Łomża, dn. 28.01.2013r

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży działając na podstawie zarządzenia Nr 7/12/13 Dyrektora z dnia 2stycznia 2013 roku w sprawie stosowania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę podręczników do języka niemieckiego w ramach projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty), na e-mail: efs.zsmio@wp.pl lub osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 4.02.2013 do godz. 9.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu.

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

  1. Najniższa cena dla każdej z wymienionych w zapytaniu pozycji – wraz z kosztami transportem do siedziby zamawiającego (18-400 Łomża ul. Przykoszarowa 22)

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Informacja o wyniku wyboru firmy zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 oraz na stronie internetowej projektu znajdujące się pod adresem: http:// efs.zsmio.pl/leonardo2012

Kontakt:

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża

tel. 86-219-87-93, tel./fax 86-218-62-39

 

e-mail: efs.zsmio@wp.pl

 

 

Załącznik nr 1

Pomoce dydaktyczne:

l.p

Nazwa pomocy dydaktycznej

Producent lub wydawnictwo

Cena jednego egz. w zł

Ilość

egz.

Łączna cena brutt w zł

1.

Rozmówki dla wyjeżdżających do pracy, świadczących usługi na rzecz cudzoziemców. Polsko-niemieckie.

EDYTOR

Biblioteka aktywnego człowieka

 

11

 

2.

Mein Beruf. Ćwiczenia z języka niemieckiego dla zawodowych i średnich szkół samochodowych.

Wydawnictwo REA

 

6

 

3.

Mein Beruf. Ćwiczenia z języka niemieckiego dla zawodowych i średnich szkół elektrycznych i elektronicznych

Wydawnictwo REA

 

5

 

4.

Słownik PLUS ROZMÓWKI polsko-niemiecki, niemiecko-polski

Wydawnictwo Langenscheidt

 

11

 

5.

Pons Słownik obrazkowy polsko-niemiecki 20.000 pojęć

 

 

11

 

Łączny koszt zakupu materiałów dydaktycznych (cena brutto) wraz z kosztami wysyłki:

 

Zapytanie ofertowe

Łomża, dn. 25.01.2013r

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży działając na podstawie zarządzenia Nr 7/12/13 Dyrektora z dnia 2stycznia 2013 roku w sprawie stosowania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę podręczników do projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty), na e-mail: efs.zsmio@wp.pl lub osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 30.01.2013 do godz. 9.00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu.

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

  1. Najniższa cena dla każdej z wymienionych w zapytaniu pozycji – wraz z kosztami transportem do siedziby zamawiającego (18-400 Łomża ul. Przykoszarowa 22)

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Planowany jest zakup minimum 19 pakietów, (maksymalna liczba pakietów 30).

Informacja o wyniku wyboru firmy zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 oraz na stronie internetowej projektu znajdujące się pod adresem: http://efs.zsmio.pl/leonardo2012

Kontakt:

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża

tel. 86-219-87-93, tel./fax 86-218-62-39

 

e-mail: efs.zsmio@wp.pl

 

 

Załącznik nr 1

Pomoce dydaktyczne pakiet dla 1 ucznia:

Lp

Nazwa pomocy dydaktycznej

Producent lub wydawnictwo

Cena brutto za 1 szt (zł)

1.

Rozmówki dla wyjeżdżających do pracy, świadczących usługi na rzecz cudzoziemców. Polsko-angielskie.

EDYTOR

Biblioteka aktywnego człowieka

 

2.

Elementary Language Practice

Macmillan

 

3.

Słownik kieszonkowy

Oxford Pocket Dictionary

Wydawnictwo

Oxford

 

Łączny koszt zakupu materiałów dydaktycznych (cena brutto) za pakiet:

 

 

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

Łomża: Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć językowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu -Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę - realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu - Uczenie się przez całe życie -
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2186239, faks 0-86 2186239.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmio.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć językowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu -Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę- realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu -Uczenie się przez całe życie-.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturalnego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży przygotowujących ich do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu -Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę- realizowanego dzięki środkom uzyskanym z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będącej beneficjentem systemowym projektu pt: -Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo- realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe. Projekt realizowany będzie dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Planowana liczba uczniów uczestniczących w projekcie - 30 osób.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6, 80.58.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
•    Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


•    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie


•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie


•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie


•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi zamówienia, w szczególności posiadającymi odpowiednie wykształcenie dla danej części (zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć) do prowadzenia zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400)


•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Proponowany przez Wykonawcę program edukacyjny do części, której oferta dotyczy ujętych w SIWZ w rozdziale III, który musi zawierać następujące elementy: - Cel zajęć; - Szczegółowa tematyka zajęć rozpisana na jednostki lekcyjne; -Wykaz materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń wraz z oszacowaniem ich wartości; - Rezultaty zajęć jakie mają być osiągnięte po zakończeniu szkoleń. Brak programu do zajęć szkoleniowych skutkować będzie odrzuceniem oferty


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
•    1. Cena - 50
•    2. Program zajęć - 38
•    3. Pomoce dydaktyczne do zajęć - 12


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej: - zmiana terminów realizacji umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej albo z przyczyn losowych, - gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.efs.zsmio.pl/leonardo2012/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt -Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę- realizowany dzięki środkom uzyskanym z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będącej beneficjentem systemowym projektu pt: -Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo- realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe. Projekt realizowany będzie dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Planowana liczba uczniów uczestniczących w projekcie - 30 osób.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenie z języka angielskiego z elementami przygotowania kulturalnego dla osób wyjeżdżających na praktyki do Szwecji.


•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia obejmować mają 140 godzin zajęć językowych oraz 10 godzin przygotowania kulturalno językowego z zakresu życia i zwyczajów osób żyjących w Szwecji (jedna grupa 19 osobowa z klas trzecich technikum o różnych kierunkach kształcenia). Wykonawca opracuje program szkolenia z zakresu języka angielskiego, który ma przygotować uczniów do kontaktów z osobami z innego krajów jak również poszerzać słownictwo z zakresu programu praktyk jaki będą realizować uczniowie w czasie pobytu za granicą (na praktyki uczniowie będą zakwalifikowani z technikum hotelarskiego, samochodowego, elektrycznego i elektronicznego). Program zajęć języka angielskiego musi być podzielony na trzy działy: 1. Czytanie z elementami poznawania słownictwa - 40 godzin; 2. Mówienie - 70 godzin; 3. Gramatyka języka angielskiego - 30 godzin. Realizację co najmniej 30% zajęć szkoleniowych Wykonawca musi zaplanować z wykorzystaniem tablicy interaktywnej udostępnionej w jednej z pracowni znajdującej się w budynku ZSMiO Nr5 w Łomży. Szkoła udostępni pracownię z tablicą interaktywną, rzutnikiem multimedialnym oraz ma możliwość udostępniania pracowni z indywidualnymi stanowiskami wyposażonymi w słuchawki i mikrofony do nauki języka obcego. Ponadto Wykonawca do opracowanego programu musi zaplanować zakup pomocy dydaktycznych dla każdej osoby niezbędnych przy realizacji językowych zajęć szkoleniowych (słowniki, rozmówki, ćwiczenia gramatyczne, itp.). Łączny koszt zaplanowanych pomocy nie może przekroczyć kwoty 150,00 zł na osobę. Wybrane pomoce oraz ich szacunkową wartość wraz z podaniem źródła i ceny należy podać w ofercie. Zakupem powyższych pomocy zajmie się Zamawiający a koszt tych pomocy nie zwiększa wartości zamówienia.


•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6, 80.58.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o    1. Cena - 50
o    2. Program zajęć - 38
o    3. Pomoce dydaktycznych - 12


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkolenie z języka niemieckiego z elementami przygotowania kulturalnego dla osób wyjeżdżających na praktyki do Niemiec.


•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia obejmować mają 140 godzin zajęć językowych oraz 10 godzin przygotowania kulturalno językowego z zakresu życia i zwyczajów osób żyjących w Niemczech (jedna grupa 11 osobowa z klas trzecich technikum o różnych kierunkach kształcenia). Wykonawca opracuje program szkolenia z zakresu języka niemieckiego, który ma przygotować uczniów do kontaktów z osobami z innego krajów jak również poszerzać słownictwo z zakresu programu praktyk jaki będą realizować uczniowie w czasie pobytu za granicą (na praktyki uczniowie będą zakwalifikowani z technikum samochodowego, elektrycznego i elektronicznego). Program zajęć języka niemieckiego musi być podzielony na trzy działy: 1. Czytanie z elementami poznawania słownictwa - 40 godzin; 2. Mówienie - 70 godzin; 3. Gramatyka języka niemieckiego - 30 godzin. Realizację co najmniej 30% zajęć szkoleniowych Wykonawca musi zaplanować z wykorzystaniem tablicy interaktywnej udostępnionej w jednej z pracowni znajdującej się w budynku ZSMiO Nr5 w Łomży. Szkoła udostępni pracownię z tablicą interaktywną, rzutnikiem multimedialnym oraz ma możliwość udostępniania pracowni z indywidualnymi stanowiskami wyposażonymi w słuchawki i mikrofony do nauki języka obcego. Ponadto Wykonawca do opracowanego programu musi zaplanować zakup pomocy dydaktycznych dla każdej osoby niezbędnych przy realizacji językowych zajęć szkoleniowych (słowniki, rozmówki, ćwiczenia gramatyczne, itp.). Łączny koszt zaplanowanych pomocy nie może przekroczyć kwoty 150,00 zł na osobę. Wybrane pomoce oraz ich szacunkową wartość wraz z podaniem źródła i ceny należy podać w ofercie. Zakupem powyższych pomocy zajmie się Zamawiający a koszt tych pomocy nie zwiększa wartości zamówienia.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6, 80.58.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o    1. Cena - 50
o    2. Program zajęć - 38
o    3. Pomoce dydaktyczne - 12

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4