Notice: Undefined property: Database::$query_show in /leonardo2013/lib/class_db.php on line 112
Leonardo 2013 | Zakupy

ZakupyUsługa szkoleniowa

Zaproszenie do złożenia oferty  - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR - wybór firmy szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania kulturalnego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży przygotowujących ich do wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe realizowane w ramach projektu "Praktyka zagraniczna szansą dla regionu".

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie na usługę szkoleniową


Oferta na dostawę podręczników

Łomża, dn. 21.03.2014r

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży działając na podstawie zarządzenia Nr13/2012/2013 Dyrektora z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie stosowania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę podręczników do projektu „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty), na e-mail bori_66@o2.pllub osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 31.03.2014 do godz.10.00 wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie „Oferta na dostawę podręczników

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:

1.Najniższa łączna cena brutto za całość zamówienia – wraz z kosztami transportem do siedziby zamawiającego (18-400 Łomża ul. Przykoszarowa 22)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Kontakt:

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża

tel. 86-219-87-93, tel./fax 86-218-62-39

e-mail: efs.zsmio@wp.pl


Załącznik 1


Usługa Cateringu

Zaproszenie do złożenia oferty – na usługę cateringu

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty na : na dostawę cateringu dla osób uczestniczących w szkoleniach językowych realizowanych w ramach projektu „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załącznik do pobrania