Aktualności

 


Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży liderem w wykorzystywaniu środków unijnych.

W sobotę 24 września 2011 r. w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży odbyła się konferencja podsumowująca realizację kolejnego projektu, współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Łomża i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - DZIAŁANIE 9.2 – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pod nazwą „Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy”.

Projekt jest trzecim jaki został zakończony w „Mechaniaku” w ostatnich trzech latach. Szkoła na realizację podobnych projektów otrzymała dotychczas wsparcie w wysokości 622 tys. zł. Środki te przeznaczone były na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczyło 310 uczniów.   

W projekcie „Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy” grupa 42 uczniów klas technicznych uczestniczyła od września 2010 r. w zajęciach pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań zawodowych oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zwiększających ich atrakcyjność na rynku pracy. Uczniowie, zainteresowani zagadnieniami z elektryczności, uczestniczyli w zajęciach dotyczących nowoczesnych instalacji elektrycznych, komputerowego wspomagania projektowania sieci elektrycznej. Grupa elektroników opanowała zagadnienia dostępu i telewizji dozorowej, projektowała układy elektroniczne oparte o mikrokontrolery. Obie grupy zdobyły uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, zdając egzamin przeprowadzony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uczniowie zainteresowani zagadnieniami z mechaniki zgłębiali tajniki budowy i działania obrabiarek CNC oraz ich programowania. Odbyli zajęcia praktyczne z montażu dodatkowego wyposażenia w pojazdach samochodowych (samodzielnie montując alarmy samochodowe, elektrycznie otwierane szyby, czujniki cofania itp.) oraz zajęcia komputerowego wspomagania projektowania części maszyn. Poza tym wszyscy uczniowie w grupach rywalizowali w grze edukacyjnej, symulującej działalność gospodarczą, poznali dokumentację związaną z uruchomieniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do odpowiedzialnej roli ojca i opiekuna. W trakcie wszystkich szkoleń uczniowie mieli zapewniony ciepły posiłek, kawę, herbatę, ciastka.

W czasie trwania projektu, 24 uczniów uczestniczyło w dwutygodniowych praktykach w dziewięciu zakładach usługowo - produkcyjnych z Łomży i okolic. Przedstawiciele firm Euro RMA i ELFRO obecni na konferencji podkreślali bardzo dobre przygotowanie młodzieży do wykonywania powierzonych im zadań. Jeden z uczniów już otrzymał propozycję pracy.

Osoby zakwalifikowane na praktyki otrzymały nieodpłatnie bardzo dobrej jakości odzież  i obuwie ochronne oraz wartościowe materiały dydaktyczne wspomagające realizację zajęć i przydatne podczas nauki w przyszłości. Trzynastu najlepszych beneficjentów ukończyło nieodpłatnie szkolenie na prawo jazdy kat. B - wszyscy zdali egzamin wewnętrzny.

Pomysłodawcami projektu byli nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Nad całością prawidłowej realizacji projektu opiekę sprawował dyr. Jacek Kocoń. Osoby współpracujące przy realizacji projektu: Andrzej Bałazy, Wioleta Cwalina, Szymon Brzóska i Andrzej Borawski. Osobą zajmującą się obsługą finansową była Janina Kozłowska. Podstawową kadrę realizującą zajęcia tworzyli głównie doświadczeni nauczyciele i pedagodzy z ZSMiO nr 5 w Łomży, którzy swoją fachową wiedzę i umiejętności wykorzystali podczas pozalekcyjnych zajęć dla uczniów „Mechaniaka”, służąc ich ukierunkowaniu i doskonaleniu zawodowemu.

Szkoła opracowała kolejny projekt i przygotowuje się do jego realizacji, co pozwoli na dalsze rozwijanie pasji i zainteresowań zawodowych uczniów.

 

 

 

UWAGA !!!

 

W dniu 24-09-2012 (sobota) o godzinie 900

odbędzie się konferencja podsumowująca projekt

„Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy”.
 

W czasie konferencji uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia

 ukończenia szkoleń jakie odbyły się w ramach realizacji projektu.

Obecność osób uczestniczących w projekcie
 

OBOWIĄZKOWA.

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. z siedzibą w Łomży przy ulicy Przykoszarowej 22, 18-400 Łomża, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-20-31/10 zawartej w dniu 11 października 2010r. pomiędzy wnioskodawcą –Miastem Łomża / Zespołem Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

3. Działania realizowane są na terenie Miasta Łomża na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.

4. Projekt realizowany jest od 1 października 2010r. do 30 września 2011 roku.

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Prezydenta Miasta Łomża.

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)Projekt- projekt „Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy” realizowany zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-20-31/10 zawartej w dniu 11 października 2010r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego - pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej;

2) Realizator projektu – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży;

3) Beneficjent Ostateczny/uczestnik – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie będąca uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży i jednocześnie ucząca się w klasie o profilu zawodowym technicznym, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu;

4) EFS- Europejski Fundusz Społeczny;

5) PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

6) Biuro projektu – pokój nr 206, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża tel. (086) 219-87-93, tel./fax (086) 218-62-39 e-mail: efs.zsmio@wp.pl;

7) Strona internetowa projektu: www.efs.zsmio.pl;

8) Kierownictwo Projektu – osoby pełniące funkcję kierownika, koordynatorów w realizowanym Projekcie;

 

§ 3

Założenia projektu

Celem ogólnym Projektu dostosowanie oferty kształcenia ZSMiO Nr5 do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy przez poszerzenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności praktycznych i świadomości w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn.

Realizacja Projektu obejmuje zorganizowanie dla uczniów klas II i III technikum zajęć pozalekcyjnych celem poszerzenia kwalifikacji zawodowych, umiejętności praktycznych i świadomości w postrzeganiu roli kobiety i mężczyzny. Dąży się do poszerzenia zainteresowań zawodowych wśród uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do nowoczesnych form edukacji opartych na praktycznym zastosowaniu nowych technologii. Wzrost wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Zmotywowanie ich do pogłębiania wiedzy i zainteresowań zawodowych.

3. Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

a) blok – nowoczesny elektryk o łącznej liczbie 105 godzin na uczestnika realizowany dla 14 osób;

b) blok – praktyczny elektronik o łącznej liczbie 161 godzin na uczestnika realizowany dla grupy 14 osób;

c) blok – mechanik XXI wieku o łącznej liczbie 126 godzin na uczestnika realizowany dla grupy 14 osób.

4. Zajęcia będą się odbywały w salach lekcyjnych realizatora projektu.

5. Zajęcia zostaną zrealizowane poza zajęciami lekcyjnymi w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 1600, oraz w soboty od godziny 900.

6. Zajęcia poprowadzą wykładowcy z kwalifikacjami wyłonieni w ramach naboru kadry dydaktycznej.

7. Wykładowcy i uczestnicy zajęć biorący udział w Projekcie, zostaną wyposażeni w materiały ujęte w szczegółowym budżecie projektu - w ramach realizowanych zajęć określonych w ust. 3.

 

§ 4

Zasady rekrutacji

1. Rekrutację uczestników projektu prowadzić będzie kierownictwo projektu po zasięgnięciu opinii pedagoga.

2. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 7 października do 23 października 2010r. w zakresie zajęć określonych w § 3, ust. 3.

3. W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie 42 uczestników projektu w zakresie określonym w § 3 ust. 3.

4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż 42 uczestników, osoby chętne mogą zostać zakwalifikowane do wzięcia udziału w więcej niż jednej formie wsparcia przewidzianej w projekcie, jednak nie więcej niż w dwóch typach realizowanych zajęć określonych w § 3 ust. 3.

5. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, z uwagi na mała liczbę kobiet kształcących się na kierunkach technicznych wszystkie takie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zaostaną do niego zakwalifikowane.

6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a) wypełnienie i złożenie przez kandydata do biura projektu formularza rekrutacyjnego do Projektu w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji uczestników (załącznik nr 1);

b) umieszczenie na tablicy ogłoszeń alfabetycznej listy osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie;

c) wytypowanie listy osób i umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń do indywidualnych rozmów z pedagogiem;

d) umieszczenie na tablicy ogłoszeń projektu pełnych list właściwych i list rezerwowych osób zakwalifikowanych do projektu;

e) wypełnienie przez ucznia zakwalifikowanego do danego typu zajęć deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia określone w § 3 ust. 3 (załącznik nr 2).

7. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

8. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą umieszczone na liście rezerwowej.

9. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, osoby wymienione w ust. 8 otrzymają propozycję przystąpienia do Projektu.

 

 

§ 5

Warunki uczestnictwa w Projekcie

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) są uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr5 w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, uczęszczają do klas kształcenia technicznego;

b),

c) pierwszeństwo mają osoby spełniające większą liczbę następujących kryteriów:

- zamieszkują na terenie wiejskim lub dojeżdżają codziennie do szkoły z innych miejscowości ( zakwalifikowanych zastanie min. 21 osób)

-          korzystają z pomocy socjalnej,

-          pochodzą z rodzin niepełnych,

-          wyrażą zgodę na uczestnictwo w praktykach organizowanych w okresie lipiec – sierpień 2011r. w wymiarze 10 dni po 8 godz.

- zostaną wskazani przez pedagoga i/lub wychowawcę ze względu na sytuację rodzinna i predyspozycje psychologiczne

d) złożą poprawnie wypełnione dokumenty określone w § 4 ust. 6 lit. a.

2. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę osób, niż jest to przewidziane w Projekcie, o przyjęciu do Projektu decydować będzie komisja rekrutacyjna w składzie: kierownik, koordynator merytoryczno – finansowy, koordynator dydaktyczny, pedagog – po uwzględnieniu warunków uczestnictwa opisanych w ust.1.

3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa, do udziału w zajęciach mogą zostać zakwalifikowani uczniowie nie spełniający kryteriów określonych w ust.1 lit. c, przy czym o przyjęciu do projektu decydować będzie komisja rekrutacyjna.

 

§ 6

Warunki uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kat. B

1. W Projekcie zostanie wytypowane 6 osób po 2 z każdego zadania do udziału w kursie na prawo jazdy kat. B. Osoby te muszą spełnić następujące warunki:

a) pierwszeństwo w kolejności zakwalifikowania mają kobiety uczestniczące w projekcie;

b) osiągnęły najlepsze wyniki w trakcie zajęć (opinia prowadzącego zajęcia),

c) osiągnęły powyżej 90% frekwencji na zajęciach realizowanych w ramach projektu,

d) uczestniczą w praktykach zorganizowanym w ramach projektu.

2. Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w kursie zostanie wyłoniona przez kierownictwo projektu po uwzględnieniu informacji zawartych w § 6 ust.1.

§ 7

Warunki uczestnictwa w praktyce i stażu

1. W Projekcie zostanie wytypowane 24 osoby z wszystkich zadań do udziału w praktyce i stażu u pracodawców w wymiarze 10 dni roboczych (2 tygodnie). Osoby te muszą spełnić następujące warunki:

a)      wyrażą zgodę na uczestnictwo w praktykach i stażu organizowanym w okresie lipiec – sierpień 2011r. w wymiarze 10 dni po 8 godz.,

b)      osiągną najwyższą frekwencję na zajęciach realizowanych w ramach projektu

 

 

 

 

§ 8

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

a) udziału w zajęciach pozalekcyjnych, na które został zakwalifikowany;

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy;

c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć;

d) otrzymania certyfikatu lub zaświadczenia uczestnictwa w danych zajęciach Projektu;

e) opuszczenia maksymalnie 20% godzin zajęć określonych w § 3 ust. 3, w których uczestniczy.

2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie;

b) podpisania oświadczenia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje;

c) aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach na które został zakwalifikowany;

d) potwierdzania swojej obecności na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – w formie złożenia podpisu na liście obecności;

e) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach;

f) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu;

g) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie.

3. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

 

 

 

§ 9

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Kierownictwa Projektu lub Biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyn.

2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu 7-miu dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn – przez rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.

4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie list rezerwowych uczestników;

5. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych lub ich równowartości pieniężnej.

 

 

 

§ 10

Zasady monitoringu i kontroli

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika projektu w porozumieniu z opiekunem projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, po zasięgnięciu opinii prawnej.

3. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu, w oparciu o stosowne dokumenty programowe dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy do Miasta Łomża jako wnioskodawcy Projektu w porozumieniu z Samorządem Województwa Podlaskiego - pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu.

5. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

 

 

Kierownik projektu

Jacek Kocoń